תנאי שימוש

מידע כללי

טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר.
בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם לתקנון/תנאי השימוש. הכתוב בתקנון ביחס לחברה, מתייחס לרבות למנהלי החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של החברה.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

המידע ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם נוחות הקריאה, אולם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. במקומות בהם נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם לשם גוף יחיד, ולהיפך.

 

הזמנות / ביצוע הזמנה
ניתן לבצע הזמנות באתר (“הזמנה”) באמצעות כפתור ”התחל ליצור”, על ידי בחירת התבנית המבוקשת ולאחר מכן תוכלו להעלות את פרטי המוצר/ שירות/ אירוע. יש למלא את הפרטים הנדרשים, להוסיף תמונות ולבחור צבעים ומוזיקה, בסיום יש לבחור אמצעי תשלום.

ההזמנה תתבצע לאחר מסירת פרטים לזיהוי המזמין, לרבות אימייל התקשרות באמצעותו יסופק המוצר למזמין, לצורך קבלת פרטי אמצעי תשלום לאישור ההזמנה (“אישור ההזמנה”).
מובהר בזאת כי לולא ימסור המשתמש את כלל הפרטים הנדרשים באתר ו/או לנציגי החברה לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה, ולמזמין לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

הגבלת גיל

החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס.

אישור הזמנה
אישור הזמנה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת עריכת ההזמנה.
יובהר, כי קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות רכיב כלשהו של ההזמנה ובכלל זה את פרטי המשלוח לאספקת ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

תשלום עבור הזמנה והחזר כספי
תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ללקוחות פרטיים או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי ללקוחות עסקיים.
החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד את מנגנון ביצוע ההזמנה באתר.

אחריות המוצר

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש בסרטונים שנרכשו באתר למעט זכויות היוצרים על המוזיקה בסרטונים (למעט מוזיקה מאתרי חוץ – לדוגמא: youtube/ הוספה ע"י המשתמש) השייכים לחברת Pre-View NRG Ltd בלבד.

מחירים
כל המחירים המפורטים במוצרים הבודדים באתר כוללים מע”מ. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד אישור ההזמנה.

מחירי החבילות המוצעות באתר אינן כוללות מע"מ.

זמני אספקה
סרטון שהלקוח ייצור דרך פלטפורמת האתר יתקבלו אוטומטית מיד לאחר היצירה.

זמן אספקה של סרטון הזמנה אישית ללקוחות פרטיים – עד 3 ימי עסקים.

זמן אספקה של תבנית מותאמת אישית לעסק והטמעתה באתר לשימוש מיידי – עד 7 ימי עסקים.

מקום אספקה
המוצרים יסופקו לאימייל המזמין לפי הכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת.

קניין רוחני – בעלות בזכויות
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם החברה Pre-View NRG Ltd, ו/או בשם האתר (www.pre-view.co.il) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצוב הגרפי של האתר, התמונות והמוצרים המופיעים באתר וכן על כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

מוזיקה – זכויות בלעדיות.

כלל קבצי המוזיקה המוצעים באתר נוצרו באולפני Pre-View פרה וויו, כל הזכויות שמורות וניתנות לשימוש חופשי ללקוחות האתר.

ניתן להוסיף מוזיקה בהתאמה אישית במהלך היצירה, הנהלת החברה אינה אחראית לזכויות השימוש בה.

קניין רוחני – שימוש אסור בזכויות
אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם החברה ו/או בסימניה המסחריים של החברה ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי השימוש.
מובהר בזאת כי אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ו/או המופקים ממנו לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הרשאה מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.
בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג CRAWLERS, ROBOTS וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית / עדכון האתר ושינוי בתנאי השימוש

עדכון האתר
בכוונת החברה להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר.
מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

שינוי בתנאי השימוש
החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת.
משתמשי האתר מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר להזמנה, על מנת לוודא את תנאיהם.
כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין, לפי העניין, לתנאים החדשים.

COOKIES
קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי החברה, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האתר
אתר האינטרנט שכתובתו www.Pre-view.co.il וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (DOMAIN), ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (SUB-DOMAIN) של דומיין בבעלות החברה.

החברה

Pre-View NRG Ltd, ח.פ 516370228, כתובת החברה: קיבוץ גלויות 19, בית קיווי – מושב בצרה.
לרבות בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, כל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל.

חוק הגנת הפרטיות
פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה אך כן ניתן לשמור את הפרטים הללו לשימוש לקניה עתידית ולא יעשה בהם שימוש נוסף מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'. חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת.

חוק הגנת הצרכן
חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

חוק ההתיישנות
חוק ההתיישנות, התשי”ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת.

חוק התקשורת (בזק ושידורים)
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת.

מדיניות ביטולים
א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. במקרה של ביטול עסקת רכישת הזמנה הדיגיטלית : תקופת הביטול בתוך יומיים מיום ביצוע העסקה.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@pre-view.co.il.

ד. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי.

מוצרים
תבניות/ סרטונים/ מצגות ומוצרים נוספים המוצעים למכירה על ידי החברה באתר, כפי שיהיו מעת לעת.

המזמין
משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר , בין אם הזמנתו אושרה ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור.

משתמש או משתמש באתר
אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרי החברה.

שימוש מסחרי
הסרטונים הנוצרים במערכת האתר הינם לשימוש חופשי של הלקוח/ המזמין/ המשתמש.

בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים.

 

המשך יצירה מהנה – צוות Pre-View.